معاونت امور شرکت ها

                              

معاونت امور شرکت ها به عنوان یکی از معاونت‌های باسابقه‌ی تشکیلات آستان قدس رضوی، وظیفه انسجام بخشی به فعالیت اقتصادی، ارتقاء و بازدهی موقوفات، توسعه منابع پایدار و مدیریت یکپارچه و منسجم موقوفات و بهره وری از آن را بر عهده دارد. 

 

معاونت امور شرکت ها یکی از معاونت های زیر مجموعه بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی است که در راستای طبقه بندی وظایف و به منظور تحقق اهداف مقدس آستان قدس رضوی، وظایف زیر را بر عهده دارد:

 • افزایش بهره وری منابع در اختیار شرکتها و حرکت جدی در جهت عدم تصدی گری، سهامداری و تجمیع فعالیتها، رفع ساختارهای موازی و چابک سازی شرکتها و مؤسسات تابعه براساس مأموریت های ابلاغی

 • تلاش در جهت افزایش سهم استان در اقتصاد دانش بنیان، با خلق و راهبری زیست بوم های نوین اقتصادی، ضمن تأکید بر رعایت سه اصل تولید با کیفیت مطلوب، قیمت بهینه و کوتاه ترین زمان ممکن

 • جلب مشارکتهای مردمی به صورت فعالانه جهت تحقق اقتصاد مردمی و توجه جدی به تسهیل مشارکت های سرمایه گذاری در شرکتها و مؤسسات تابعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی

 • تلاش جهت ایجاد بهره وری، افزایش شفافیت در عملکرد و پاسخگوئی از طریق ورود شرکتها و مؤسسات تابعه در بازار سرمایه و تأمین مالی طرح های توسعه ای و پروژه های جدید، با استفاده از ابزارهای نوین، از جمله اوراق مشارکت، صکوک و...

 • مدیریت و نظارت بر تحول فناورانه شرکت ها و استقرار نظام های یکپارچه اطلاعات و سامانه های هوشمند کنترلی و نظارتی به منظور رعایت انضباط مالی و اداری

 • راهبری در تحقق بودجه سالیانه و اجرای برنامه راهبردی و پروژه های شرکت ها جهت دستیابی به منابع درآمدی پایدار، با استفاده از ظرفیت مدیران گروهها، توان کارشناسی موجود در شرکتها و مشاوران خبره صنعت و دانشگاه

 • ایجاد زنجیره های ارزش و مدیریت زنجیره کامل محصولات و خدمات با استفاده از تمامی توانمندی های داخلی و مجموعه های تابعه و هم افزایی با سایر ظرفیتهای نهادی و شرکای استراتژیک

 • ایجاد وحدت، حل و فصل مسائل، هماهنگی تخصصی بین شرکتهای بنیاد، در راستای افزایش کارآمدی،اثربخشی و بهره وری

 

 • آدرس: بلوار خیام، بین خیام 33 و 35، بنیاد بهره وری موقوفات
 • شماره تماس: 37670610-051 داخلی 361
 • فکس 37670619-051