4 اریبهشت 1400

4 انتصاب جدید در بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

با حکم رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی، مدیران عامل و سرپرستان چهار شرکت و موسسه زیر مجموعه این بنیاد منصوب شدند.

4 انتصاب جدید در بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار ما، مالک رحمتی در حکمی سیدمهدی هاشمی نژاد را به عنوان مدیر عامل شرکت یاراطب ثامن و حسین حامداکبرپور را به عنوان مدیر عامل شرکت ساختمانی، بتن و ماشین قدس رضوی منصوب کرد.

همچنین در احکام جداگانه ای سعید حسن زاده به عنوان سرپرست شرکت فناوری و نوآوری رضوی و سیدحسین نعمتی به عنوان سرپرست موسسه بذر و نهال رضوی منصوب شدند.