پنجشنبه 16 اریبهشت 1400
لیست مزایده و مناقصه ها
نوع شرکت/سازمان موضوع تاریخ برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان جزئیات
مناقصه شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی مناقصه برون سپاری تولید فرش دستباف ۱۴۰۰/۲/۲۸ ۱۴۰۰/۲/۱۵ ۱۴۰۰/۲/۲۶ مشاهده
مزایده شرکت کشاورزی رضوی فروش محصول سردرختی آلبالو و گیلاس و کلیه محصولات باغات بیلدر و ناسیونال ۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۴۰۰/۲/۱۱ ۱۴۰۰/۲/۱۹ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی مناقصه تامین خدمات برداشت و حمل غلات به وسیله کمباین در کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۴۰۰/۲/۱۲ ۱۴۰۰/۲/۱۹ مشاهده
مزایده شرکت کشاورزی رضوی فروش محصول سردرختی توت و گیلاس پیش رس ۱۴۰۰/۲/۱۵ ۱۴۰۰/۲/۶ ۱۴۰۰/۲/۱۳ مشاهده
مزایده شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش رب فله ۱۴۰۰/۲/۱۲ ۱۴۰۰/۲/۷ ۱۴۰۰/۲/۱۲ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خدمات تامین خدمات سلاخی و قطعه کاری گوشت در کشتارگاه مزرعه نمونه –نوبت دوم ۱۴۰۰/۲/۱۱ ۱۴۰۰/۱/۲۹ ۱۴۰۰/۲/۱۱ مشاهده
مناقصه شناسائی پیمانکاران بسته بندی و تهیه و پخت غذا ۱۴۰۰/۲/۱۱ ۱۴۰۰/۲/۱ ۱۴۰۰/۲/۹ مشاهده
مناقصه شرکت بذر و نهال رضوی مناقصه خرید نوار تیپ آبیاری ۱۴۰۰/۲/۸ ۱۴۰۰/۲/۲ ۱۴۰۰/۲/۱۰ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی مناقصه تامین کود های زراعی اردیبهشت 1400 حاصل از تجمیع نیاز کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۴۰۰/۲/۸ ۱۴۰۰/۱/۳۰ ۱۴۰۰/۲/۸ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خدمات تامین ایاب و ذهاب کارمندان مزرعه نمونه نوبت دوم ۱۴۰۰/۲/۵ ۱۴۰۰/۱/۲۹ ۱۴۰۰/۲/۵ مشاهده