سه شنبه 12 اسفند 1399
لیست مزایده و مناقصه ها
نوع شرکت/سازمان موضوع تاریخ برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان جزئیات
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی خدمات تامین نیروی انسانی به صورت مدیریت پیمان شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خدمات لوله کشی وآبرسانی قطره ای شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی مناقصه تامین تجهیزات و نصب دوربین مورد نیاز دفتر مرکزی و کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی تامین خدمات برداشت یونجه با دستگاه چاپر کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی تامین خدمات حمل یونجه چاپر با کامیون کمپرسی ،کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ مشاهده
مزایده شرکت کمباین سازی ایران فروش اقلام ضایعاتی ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ مشاهده
مزایده شرکت کشاورزی رضوی مزایده محلوج پنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی عملیات حفاری کانال توسط بیل مکانیکی جهت احداث باغ پسته ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی تامین خدمات بیمه اموال و دارایی ها و شخص ثالث وسائط نقلیه حاصل از تجمیع نیاز کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ مشاهده
مزایده شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش پسته ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مشاهده