یکشنبه 3 مرداد 1400
لیست مزایده و مناقصه ها
نوع شرکت/سازمان موضوع تاریخ برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان جزئیات
مناقصه شرکت خمیر مایه رضوی مناقصه خرید تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق و شیرهای کنترلی ۱۴۰۰/۵/۱۳ ۱۴۰۰/۵/۲ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مشاهده
مزایده شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش کنجاله کلزا به میزان 3700 تن ۱۴۰۰/۵/۶ ۱۴۰۰/۴/۲۹ ۱۴۰۰/۵/۵ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی مناقصه نوبت دوم تامین خدمات بنایی شرکت کشاورزی رضوی ( کشت وصنعت تربت حیدریه) ۱۴۰۰/۵/۴ ۱۴۰۰/۴/۲۳ ۱۴۰۰/۵/۳ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی مناقصه تامین لباس پرسنلی شرکت کشاورزی رضوی(نوبت دوم ) ۱۴۰۰/۵/۲ ۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۴۰۰/۵/۲ مشاهده
مزایده شرکت بذر و نهال رضوی تجدید مزایده فروش بذر هیبریدفلفل شیرین ۱۴۰۰/۴/۲۸ ۱۴۰۰/۴/۱۹ ۱۴۰۰/۴/۳۰ مشاهده
مزایده شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه مرداد ماه 1400 ۱۴۰۰/۴/۲۸ ۱۴۰۰/۴/۲۲ ۱۴۰۰/۴/۲۸ مشاهده
مناقصه شرکت خمیر مایه رضوی مناقصه خرید آنتی فوم داخلی و خارجی شرکت خمیر مایه رضوی ۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۴۰۰/۴/۱۵ ۱۴۰۰/۴/۲۴ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی تامین خدمات حفاری دو حلقه چاه ۱۴۰۰/۴/۲۳ ۱۴۰۰/۴/۱۶ ۱۴۰۰/۴/۲۲ مشاهده
مناقصه شرکت فرآورده های لبنی رضوی تامین نیروی انسانی ۱۴۰۰/۴/۲۳ ۱۴۰۰/۴/۱۴ ۱۴۰۰/۴/۲۳ مشاهده
مناقصه شرکت کشاورزی رضوی مناقصه تامین لباس پرسنلی شرکت کشاورزی رضوی ۱۴۰۰/۴/۲۰ ۱۴۰۰/۴/۱۱ ۱۴۰۰/۴/۲۰ مشاهده