سازمان های موقوفاتی

سازمان های موقوفاتی بنیاد بهره وری موقوفات شامل سه مجموعه می باشد .