گروه انرژی و صنایع

باعنایت به  توسعه پایدار و همچنین افق های مشخص شده در اسناد بالادستی و برنامه های کلان آستان قدس رضوی و تعامل با دیگر سازمانها و نهاد های مسئول گروه صنعت و  انرژی ، گروه صنعت و انرژی تشکیل شده است .این گروه  شامل شرکت شهاب‌خودرو، شرکت شهاب‌یار، شرکت کمباین‌سازی ایران، شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس‌رضوی ، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان و شرکت نفت وگاز رضوی است. 
 
شرح وظایف  گروه صنعت و انرژی :
 • تهیه و تدوین برنامه جامع بخش صنعت و انرژی و نظارت بر اجرای آن.
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه روش ها و فن آوری های بهینه سازی در شرکت های زیرمجموعه های گروه فوق
 • تهیه و تدوین دستورالعمل بهبود شاخص ها ی صنعت و  انرژی در پروژه های موجود و الزام به رعایت در پروژه‌های آینده
 •  ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با گروه صنعت وانرژی .
 •  مشارکت موثر درسمینارها،کارگاه ها و نمایشگاه های مرتبط با صنعت و انرژی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی مرتبط.
 •  ایجاد دستورالعمل های مرتبط و طرح های تشویقی در جهت ترغیب بخش های مختلف برای سرمایه‌گذاری و همکاری در بخش های مختلف.
 •  برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب با توجه به تجربیات قبلی و دستاوردهای پژوهشی در زمینه صنعت وانرژی
 
اقدامات مهم انجام شده در گروه صنعت وانرژی :
 • داخل سازی قطعات (با ظرفیت 1000 دینام در سال )
 • تولید قطعات پر مصرف با اتفاده از ظرفیت تولید کنندگان وسازندگان داخلی  برای حجم 1500 دستگاه اتوبوس
 • تولید نخ های ظریف شانه شده جهت تولید محصول با کیفیت
 • تولید و مهندسی معکوس کمباین برنج برای اولین بار در ایران
 • تولید انحصاری بیش از350نوع کمباین گندم