گروه صنایع غذایی و کشاورزی

شرکت ها و موسسات بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در گروه کشاورزی و دامپروی با فعالیت در زمینه تولیدات محصولات کشاورزی(زراعی و باغی)، دامپروری(دام سبک) و فرآورده های غذایی  مأموریت دارد با استفاده از منابع آب و اراضی در اختیار و همچنین با تکیه بر دانش فنی نیروهای زبده و در اختیار داشتن تکنولوژی با تأکید و تمرکز بر ارتقاء بهره وری، سلامت مالی، ساختار چابک و فرآیندهای اثر بخش و کارآمد، بهره گیری از دانش و فناوری های روز و حفظ سرمایه انسانی در ارتقاء کمی و کیفی محصولات تولیدی با برند رضوی هم راستا با سیاست های حوزه اقتصادی آستان قدس رضوی و الزامات اقتصاد مقاومتی و رونق تولید فعالیت نماید.
گروه کشاورزی ، دامپروری و صنایع غذایی شامل 9 شرکت و موسسه به شرح ذیل می باشد که این شرکت ها و موسسات با هدف پیشرو و پیشران بودن در دانش و تکنولوژی و با تکیه بر دانش فنی و تولید محصولات جدید و نوآورانه فعالیت دارند.