گروه عمران

در راستای تحقق مأموریت های بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در مقوله مدیریت یکپارچه و منسجم موقوفات و بهره وری بهینه از آن، مجموعه شرکت های عمرانی تابعه بنیاد که متشکل از هشت شرکت شامل: ( آب و خاک رضوی، مسکن و عمران قدس رضوی، بتن و ماشین قدس رضوی، مهندسان مشاور قدس رضوی، احداث نگهداری و بهره برداری از آزاد راه مشهد چناران، آرایه های معماری رضوی، کارخانجات بنای سبک و موسسه عمران و توسعه رضوی) می باشد که جهت محقق شدن اهداف و  امور ذیل تشکیل شده است.
 
  • تدوین برنامه راهبردی گروه
  • پیگیری و انجام مذاکرات کلان برای اخذ پروژه های بزرگ از طریق تجمیع توان مالی، فنی و اجرایی شرکتهای هم گروه
  • بررسی و تأیید طرح ها و پروژه های شرکت های گروه
  • نظارت تخصصی و فنی بر فعالیتهای شرکتهای هم گروه در پیشبرد طرحها و پروژهها، تحقق برنامه و بودجه و بهره برداری بهینه از دارایی های در اختیار، براساس رعایت سه اصل کیفیت مطلوب، کاهش زمان و قیمت بهینه
  • ایجاد وحدت و هماهنگی تخصصی بین شرکت های گروه در راستای افزایش کارآمدی، اثربخشی و افزایش بهره وری
  • تلاش و برنامه ریزی به منظور تأمین منابع مالی موردنیاز
  • تهیه گزارش های مدیریتی دوره ای از فعالیتهای شرکت های هم گروه