گروه مالی و سرمایه گذاری

گروه مالی و سرمایه گذاری یکی از 6 گروه تخصصی زیر مجموعه معاونت امور شرکت ها بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی است. شرکت های زیر مجموعه این گروه شامل : 1. شرکت کارگزاری رضوی 2. موسسه منطقه ویژه اقتصادی رضوی و 3. شرکت سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی می باشد که هدف اصلی این گروه تلاش جهت ایجاد بهره وری و افزایش شفافیت در عملکرد شرکت ها و ایجاد زنجیره های ارزش و مدیریت زنجیره هاست.